Code of Conduct

De internationella CODAN-företagen med mer än 1500 anställda är specialiserade på tillverkning av medicinska överföringssystem. Ända sedan grundandet av den första lilla produktionsanläggningen av Sven Husted-Andersen senior har namnet CODAN stått för högkvalitativa produkter såväl som för värdena i ett ägardrivet familjeföretag.

CODAN är känt bland användare som tillverkare och distributör av medicintekniska produkter, ett resultat av mer än 60 års forskning och utveckling. Som en global partner till den medicinska industrin med danska rötter och produktionsanläggningar i fem länder, bidrar CODAN till säker vård av patienter över hela världen genom pålitliga och innovativa lösningar inom områdena infusion, blodtrycksövervakning och infusionspumpteknologi. CODANs produktsortiment är resultatet av en konsekvent utvecklingspolicy baserad på marknadens efterfrågan. Grunden är en fortsatt utvärdering av de kliniska kraven, tillsammans med omfattande utbildning och regelbundet utbyte av kunskap och erfarenhet mellan utövare och CODAN.

Våra egna produktionsanläggningar och säljbolag i Tyskland, Portugal, USA, Norge, Sverige, Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Nederländerna, Italien, Österrike och Danmark samarbetar för att säkerställa effektiv tillverkning, försäljning och service till sjukvårdsmarknaden.

Företagens (nedan kallat CODAN) uppförandekod

• CODAN Medizinische Geräte GmbH
• CODAN pvb Critical Care GmbH
• CODAN pvb Medical GmbH
• CODAN PORTUGAL, S.A.
• CODAN 11, S.A.
• CODAN US Corporation
• CODAN Inc.
• CODAN NORGE AS
• CODAN TRIPLUS AB
• CODAN Limited
• CODAN FRANCE Sarl
• CODAN Medical AG
• CODAN ARGUS AG
• CODAN BV
• CODAN s.r.l.
• CODAN Medical GmbH
• CODAN Medical ApS
• CODAN DEHA ApS

såväl som deras anställda följer de riktlinjer som anges i detta dokument. Dessa gäller såväl företagsledningen som alla anställda och är den obligatoriska grunden för alla våra affärsrelationer.

De etiska riktlinjerna som beskrivs här baseras i synnerhet på principerna i FN:s Global Compact och på FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter.

Generella principer

CODAN åtar sig att respektera alla gällande lagar och alla andra tillämpliga bestämmelser i de länder där det är verksamt. Alla anställda och affärspartners behandlas rättvist och kontrakt följs.

Korruption

Alla CODAN-anställda är skyldiga att strikt skilja företagets och privata intressen från varandra. Detta gäller för hantering av kunder, leverantörer och alla andra institutioner. Alla handlingar och köpbeslut genomförs oberoende av överväganden som inte rör affärsmässiga eller personliga intressen. Beviljande av personliga förmåner av CODAN och dess anställda i syfte att uppnå fördelar för företaget, sig själv eller tredje part är inte tillåtet.

CODAN-anställda får inte kräva eller acceptera personliga förmåner eller förmåner av värde, monetära eller andra, när de har att göra med kunder, leverantörer och alla andra institutioner. Detta gäller i allmänhet inte presenter och inbjudningar som faller inom ramen för sedvanlig affärsbemötande, konvent och artighet.

Tvångsarbete

CODAN fördömer strängt varje form av tvångsarbete. Anställda tvingas under inga omständigheter arbeta genom att använda våld eller hot.

Barnarbete

CODAN följer FN:s regler för mänskliga rättigheter och barns rättigheter och åtar sig att följa den lagliga minimiåldern för anställning.

Mänskliga rättigheter

CODAN respekterar och stöder uttryckligen efterlevnaden av de internationellt erkända mänskliga rättigheterna.

Diskriminering

CODAN åtar sig att förhindra och förhindra varje form av diskriminering baserat på tillämplig rättssituation. Detta inkluderar i synnerhet diskriminering på grund av kön, ras, funktionshinder, etniskt eller kulturellt ursprung, religion eller ideologi, ålder eller sexuell läggning.

Hälsoskydd

CODAN följer alla tillämpliga arbetssäkerhets- och hälsoskyddskrav enligt nationella lagar och bestämmelser.

Kollektiva förhandlingar

CODAN respekterar de anställdas rätt att organisera sig inom tillämpliga rättigheter och lagar.

Miljöskydd

CODAN anser att det är viktigt att i största möjliga utsträckning balansera näringslivets intressen, gällande regelverk och medicinska krav med behoven av miljö- och klimatskydd. Vi stödjer miljömedvetna åtgärder av vår personal.

Utbyte av hemligheter

CODAN förpliktar sina anställda att observera och behålla affärshemligheter. Konfidentiell information såväl som konfidentiella dokument får inte avslöjas till tredje part, och tredje part får inte heller tillåtas att få kännedom om dem på något annat sätt, såvida inte vederbörligt tillstånd har beviljats för dess oro offentligt tillgänglig information.